. .

«8D070900 – Металлургиялық инженерия» мамандығы бойынша докторантураның білім беру бағдарламасы

 

 "8D070900 – Металлургиялық инженерия" білім беру бағдарламасы бойынша ғылыми-педагогикалық және басқару кадрларын даярлау. Оқу мерзімі 3 жыл Оқу тілі: ағылшын..

 Мақсаты және міндеттері:

Білім беру бағдарламасының мақсаты-металлургия саласындағы бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау, өндірістік және ғылыми-зерттеу мекемелері үшін кез-келген өндірістік және нарықтағы өзекті мәселелерді шешуге әсер ететін ғылыми мәселелерді шешуге қабілетті кадрлады даярлау.

Білім беру бағдарламасының міндеттері:

- докторанттардың металлургиялық өндірісті, минералды, табиғи және техногендік шикізатты қайта өңдеудің технологиялық процестерін жетілдіру және толық меңгеруі;

- замануи жабдықтармен жұмысты меңгеру және оларды практикада қолдану;

- фундаментал жобаларды әзірлеу

  • Шетелдік ғылыми конференцияларға қатысу;

 

Білім беру бағдарламасының ерекшелігі:

Зертханалардың материалдық-техникалық базасы докторанттардың жеке зерттеу жұмыстары үшін заманауи жабдықтармен жабдықталған.

Докторанттар түсті металлургияның екінші шикізат қалдықтарынан өнімнің жаңа түрлерін өндірудің инновациялық технологияларын оқиды, таза металдар және материалдар өндірісінің жаңа технологиялары туралы, металлургиялық жүйелер және процестердегі комплекстің пайда болуы туралы білім алатын болады..

Кәсіби қызметтің бағыттары ғылым және техника саласы бітірушілер үшін, өндірістік металлургиямен байланысты, ғылыми-педагогикалық және ғылыми-зерттеу жұмыстарына белсенділік таныту.

Маңызды қасиеттер Металлург мамандығы зерттеу жұмысына, аналитикалық ойлауға деген қызығушылықты болжайды.

Металлург инженерінің міндеттеріне мыналар кіреді:

- университеттерде металлургия және материаловедение саласындағы оқу қызметін жоспарлау және жүзеге асыру;

- зерттеудің мақсаты, мақсаты мен міндеттерін тұжырымдау;

- жиналған ақпаратты талдау және алынған нәтижелерді түсіндіру;

- оқу құралдары мен нұсқаулықтарды құру бойынша жұмыс;

- халықаралық конференцияларға қатысу, ғылыми мақалалар жазу.

Докторантураның теориялық және практикалық минимумы:

Бағдарламаны меңгеруге академиялық магистр дәрежесі бар мамандарға рұқсат етіледі. Өтініш беруші мыналарды білуі керек:

-материалдар және олардан дайын өнімді өндіру және өңдеудің технологиялық процестерінің теориялық негіздері;

- ғылыми-технологиялық аспаптар мен жабдықтарды орналастыру және пайдалану;

- инженерлік есептеулер мен металлургиялық процестерді зерттеу нәтижелері бойынша орындалған жұмыс сапасы туралы қорытынды жасау;

-Орындаған жұмыс нәтижелері туралы есептерді салыстыру.

 

Білім бағдарламасының пререквизиттері:

-  Металлургиялық процестердің теориясы

Бағдарламаның бірқатар электив пәндері

 

Қазақстан Республикасында минералды шикізатты қолданудың технологиялық, экономикалық және экологиялық аспектілері

Өндірістің әртүрлі салаларындағы техногенді қалдықтарды өңдеу технологиясы мен теориясы

Сұйық жүйелер құрылымы теориясының қазіргі тенденциялары

Материаловедение және металлургиядағы металлорганикалық қосылыстар

Гетерогенді жүйелердегі диффузия және химиялық кинетика

Металлургиядағы кенді байытудың физикалық, химиялық және электрохимиялық әдістері

Минералдардың физикалық-химиялық қасиеттері мен құрылымдық ерекшеліктері - өнеркәсіптік металл өндірісінің көздері

Өндірістің әртүрлі салаларындағы техногенді қалдықтарды өңдеу технологиясы мен теориясы