Бастапқы бет КБТУ ТУРАЛЫ
Баспа орталығы

ҚБТУ Баспа орталығы - "Қазақстан-Британ техникалық университеті" АҚ-ның құрылымдық бөлімшесі болып табылады.
БО алдына төмендегідей мақсаттар қояды:
ҚБТУ-дан шығарылатын баспа өнімдерін жоғары сапамен қамтамасыз ету:
- таралымы аз, оқулықтарды, оқу құралдары және дәрістердің тірек конспектілерін, оқу-әдістемелік құжаттарды, әдістемелік нұсқауларды, зертханалық практикумдарды, әдістемелік жұмыстарды және т. б. уақытылы дайындау және басылымға шығару;
- тақырыптық ғылыми еңбектер жинағы;
- ҚБТУ өткізілетін халықаралық және республикалық ғылыми-теориялық, ғылыми-практикалық және ғылыми-әдістемелік конференциялардың материалдары, студенттердің ғылыми конференция тезистері.
 мерзімді басылымдар шығаруды, университеттік "ҚБТУ Хабаршысы "ғылыми журналының уақтылы дайындалуын қамтамасыз ету.
 басылымды редакциялық-баспа қызметі және баспасөздің нормативтік талаптарына сәйкес ресімдеуді қамтамасыз ету.
 Орталық қызметінің ҚР заңнамасын, нормаларын, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау ережелерін және қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтауды қамтамасыз ету.
Қызметі
БО мынадай қызметтерді орындайды:
• ҚБТУ тиісті бөлімшелермен бірлесе отырып, институтішілік әдебиет және корпоративтік басылым бойынша тақырыптық жоспарлар құру және орындау.
• Баспаға дайындау (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде түзету, редакциялау, техникалық редакциялау, компьютерлік жинақ, беттеу және түпнұсқа-макеттерді дайындау) және шығару:
   - таралымы аз оқулықтар, оқу құралдары, тірек конспектілер, лекциялар, оқу-әдістемелік құжаттар, әдістемелік нұсқаулар, лабораториялық практикумдар,, әдістемелік құралдар, әдістемелік нұсқаулар және т. б.;
- тақырыптық ғылыми еңбектер;
- республикалық және халықаралық ғылыми-теориялық, ҚБТУ-да өткізілетін ғылыми-практикалық және ғылыми-әдістемелік конференциялар материалдары, ғылыми конференциялар тезистері.
• Материалдарды жинақтау және дайындау, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде редакциялау, түзету, техникалық редакциялау, компьютерлік теру, беттеу және "ҚБТУ Хабаршысы "ғылыми журналының түпнұсқа- макетін дайындау.
• "ҚБТУ Хабаршысы" ғылыми журналын шығару.
• ҚБТУ-дың құрылымдық бөлімшелерінің өтінімдері бойынша баспа өнімдерін редакциялау, беттеу, дизайн, шығару, (бланкілер, брошюралар, жарнамалық сипаттағы материалдар және т. б.).
• Басылымдарды редакциялық-баспа қызметіне арналған нормативтік құжаттарға және талаптарға сәйкес ресімдеу.
• Редакциялық-баспа қызметі нормативтік талаптарына сәйкес жұмыстарды ресімдеу бойынша авторларға кеңес беру.
• Жоспарланып отырған басылымдардың шығыс сметасын дайындау және қажетті құрал-жабдықтар мен материалдарға арналған өтінімдерді ұсыну.
• БО қызметі мәселелері бойынша ҚБТУ-дың нормативтік құжаттар жобаларын әзірлеу, оларды белгіленген тәртіпте бекіту.
• БО қызметі мәселелері бойынша есептілікті, хаттар мен қорытындыларды, өзге де ақпараттарды дайындау.
• БО қызметі бойынша жыл сайынғы жұмыс жоспарларын және есептерді, басқа да есептілікті әзірлеу, оларды белгіленген тәртіпте бекітуге ұсыну.
• ҚР заңнамасында және ҚБТУ нормативтік актілерінде көзделген өзге де қызметтерді орындау.

Top